REKLAMAČNÍ ŘÁD / STÍŽNOSTI

1. ÚVOD

Tento řád stanoví pravidla vyřizování reklamací a stížností společnosti LIMMIT s.r.o. se sídlem Tylova 541, 436 01 Litvínov, IČO: 254 13 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 16479

2. DORUČENÍ PODÁNÍ

Podání může být uplatněno následujícími způsoby:

 • Osobně na adrese: Tylova 541, 436 01 Litvínov
 • Telefonicky na tel. čísle: +420 476 755 757
 • E-mailem na e-mailové adrese: m.roskot@limmit.cz

3. ROZDÍL MEZI REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ

Podání bude vždy posuzováno podle jeho obsahu, nikoli podle formálního označení. Rozdíl mezi reklamací a stížností je následující:

 • Reklamace představuje plnění práv z pojistné smlouvy (např. nesouhlas s jeho výší)
 • Stížnost představuje nespokojenost s jakýmkoli jednáním společnosti LIMMIT s.r.o.
Stížnost / reklamace bude vyřízena do 30 dnů od data jejího obdržení společností. V případě složitějších případů může být lhůta pro vyřízení stížnosti / reklamace prodloužena až na 60 dnů. V tomto případě je informován podávající do 30 dnů, že jeho stížnost / reklamace bude vyřízena ve lhůtě dle věty předchozí.

4. POŽADAVKY NA PODÁNÍ

Identifikace Podatele

Aby mohlo být Podání řádně vyřízeno, je třeba uvést osobní údaje, které společnosti LIMMIT s.r.o. umožní provést identifikaci Podatele, zejména tedy jméno, příjmení a aktuální kontaktní informace.

Předmět a obsah Podání

Podatel musí ve svém vlastním zájmu sdělit výstižnou formou co možná nejvíce podrobností o reklamovaném plnění či předmětu stížnosti. Podání by tedy mělo obsahovat:

 • číslo pojistné smlouvy, ke které se vztahuje
 • označení všech rozhodných skutečností pro posouzení
 • podrobné zdůvodnění Vaší nespokojenosti či namítaného pochybení
 • podklady, na základě kterých bude možné oprávněnost podání posoudit

5. NEDOSTATKY PODÁNÍ

a) Pokud Podání nebude obsahovat informace a podklady nezbytné k jeho řádnému a včasnému vyřízení, požádáme Vás o doplnění. Jestliže však taková doplnění neobdržíme tak, abychom mohli Podání včas vyřídit, zamítneme reklamaci či stížnost jako neoprávněnou.

b) Reklamace či stížnost bude zamítnuta jako neoprávněná i tehdy, pokud byla Podatelem podána opakovaně nebo v téže věci rozhodl soud, rozhodce, finančního arbitr, byl-li uzavřen smír či dohoda o narovnání anebo uplynula promlčecí doba.

6. PROSTŘEDKY NÁPRAVY

V případě nespokojenosti s vyřízením Podání se může Podatel obrátit na tyto orgány:

 • Samostatný zprostředkovatel LIMMIT s.r.o., Tylova 541, 436 01 Litvínov
  www.limmit.cz, sekretariat@limmit.cz, ID datové schránky: 34gim2a

 • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
  www.cnb.cz, podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: bj6755e

 • Mimosoudní řešení sporů řeší, s výjimkou sporů o životním pojištění, Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Josefov
  www.ombudsmancap.cz, kancelar@ombudsmancap.cz, ID datové schránky: i4ymwu8

  Pravomoci ombudsmana ČAP se nevztahují na:
  - spory ze zákonného pojištění zaměstnavatele proti škodám způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání
  - spory z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinná odpovědnost)
  - spory z pojištění občanskoprávní odpovědnosti
  - spory poškozených stran, které nejsou spotřebiteli

 • Spory životního pojištění řeší Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1 Nové Město
  www.finarbitr.cz, arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x
 • Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
  www.coi.cz, podatelna@coi.cz, ID datové schránky: p2fdz5j
 • Řešení sporů on-line v EU na web stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
 • Žalobu lze podat u místně příslušného soudu v České republice