INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

Dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

1. INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

 • Název pojišťovacího zprostředkovatele: LIMMIT s.r.o., IČO: 25413201

 • Sídlo pojišťovacího zprostředkovatele: Tylova 541, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, Česká republika.

 • Činnosti pojišťovacího zprostředkovatele vykonává LIMMIT, s.r.o. jako samostatný zprostředkovatel – pojišťovací agent/pojišťovací makléř.

 • LIMMIT s.r.o. je zapsána v evidenci České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, tuto informaci je možné ověřit na internetové stránce: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnost lze podat písemně na níže uvedených adresách, mailem nebo datovou schránkou:

 • Samostatný zprostředkovatel LIMMIT s.r.o., Tylova 541, 436 01 Litvínov
  www.limmit.cz, sekretariat@limmit.cz, ID datové schránky: 34gim2a

 • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
  www.cnb.cz, podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: bj6755e

 • Mimosoudní řešení sporů řeší, s výjimkou sporů o životním pojištění, Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Josefov
  www.ombudsmancap.cz, kancelar@ombudsmancap.cz, ID datové schránky: i4ymwu8

  Pravomoci ombudsmana ČAP se nevztahují na:
  - spory ze zákonného pojištění zaměstnavatele proti škodám způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání
  - spory z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinná odpovědnost)
  - spory z pojištění občanskoprávní odpovědnosti
  - spory poškozených stran, které nejsou spotřebiteli

 • Spory životního pojištění řeší Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1 Nové Město
  www.finarbitr.cz, arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x
 • Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
  www.coi.cz, podatelna@coi.cz, ID datové schránky: p2fdz5j
 • Řešení sporů on-line v EU na web stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main
 • Žalobu lze podat u místně příslušného soudu v České republice

3. SEZNAM POJIŠŤOVEN, PRO KTERÉ JE POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL OPRÁVNĚN ZPROSTŘEDKOVAT POJIŠTĚNÍ

 • Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971
 • Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČO: 27245322
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530
 • ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČO: 45534306
 • Direct pojišťovna, a.s., IČO: 25073958
 • ERV Evropská pojišťovna, a.s., IČO: 49240196
 • Generali Česká pojišťovna, a.s., IČO: 45272956
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617
 • MAXIMA pojišťovna, a.s., IČO: 61328464
 • Pillow pojišťovna, a.s., IČO: 04257111
 • Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913
 • Slavia pojišťovna, a.s., IČO: 60197501
 • UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 49240480
Zahraniční pojišťovny:
 • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, IČO: 05568633
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297
 • EULER HERMES SA, organizační složka, IČO: 24181161

4. INFORMACE O PŘÍMÉM NEBO NEPŘÍMÉM DRŽENÍ HLASOVACÍCH PRÁV NEBO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

 • Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba, která pojišťovnu kontroluje, nedrží podíl vyšší než 10 % hlasovacích práv zprostředkovatele pojištění,

 • pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba, která pojišťovnu kontroluje, nemá podíl na kapitálu zprostředkovatele pojištění vyšší než 10 %.

 • Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý vlastnický podíl převyšující 10% na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává.

5. ODMĚNA ZPROSTŘEDKOVATELE POJIŠTĚNÍ ZA PROBÍHAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ NEBO ZMĚNU POJIŠTĚNÍ

 • Zprostředkovatel pojištění obdrží provizi za sjednání a správu pojištění

 • Provizi poskytuje pojišťovna

 • Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován smluvními pojišťovnami, a to provizním způsobem, který je založený na výplatě provizí pojistitelem. Provize je nejčastěji stanovena procentní sazbou z pojistného hrazeného zákazníkem, popř. při změně pojistné smlouvy z kladného nárůstu pojistného, v závislosti na různých faktorech, typicky na druhu pojistného produktu, pojistné době, výší pojistného či době platnosti pojistné smlouvy

 • Provize hrazená pojistitelem pojišťovacímu zprostředkovateli je již zahrnuta v pojistném, které hradí zákazník. Na požádání zákazníka poskytne pojišťovací zprostředkovatel další doplňující informace, zejména informace upřesňující výši odměny hrazené v konkrétním případě přímo zákazníkem, resp. není-li to možné, bližší metodu jejího výpočtu.

 • Pojišťovací zprostředkovatel je povinen, jedná-li na základě smlouvy se zákazníkem a vyplývá-li z takové smlouvy pro zákazníka určitá povinnost, sdělit tuto skutečnost zákazníkovi, a na jeho požádání předloží zákazníkovi jedno vyhotovení takovéto smlouvy.

 • 6. PROVIZE

  • Zákazník nebude hradit žádné provize, odměny, jiné platby včetně finančních nebo nefinančních výhod, ani žádnou jinou pobídku zprostředkovateli pojištění.

  • Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou či nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti určených dle ZDPZ nebo jiných právních norem, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.

  7. POBÍDKY

  Zprostředkovatel, v souladu se zákonem č.170/2018 Sb. (dále jen ZDPZ), vydává vnitřní směrnici Postupy pro zjišťování a řízení zájmů (dále jen Směrnice). Směrnice stanovuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů tak, aby nedošlo k poškození zájmu zákazníka. Pokud nelze střetu zájmů zabránit, zprostředkovatel vždy zájmy zákazníka upřednostní před vlastními zájmy.